shutterstock_126472451

Kultur & Hälsa

Artikel från (Kultur För Äldre – Värt Att Leva För. Kulturrådets skriftserie 2013:4)

De senaste årens tvärvetenskapliga forskning där samhällsvetenskap, naturvetenskap och humaniora korsbefruktat varandra har tagit sin utgångspunkt i att hälsa och ohälsa är mycket mer än en medicinsk diagnos. Liksom att hela människans behov av stimulans måste tillgodoses för att vi ska förbli friska och för att ge oss en framgångsrik rehabilitering om vi ändå blir sjuka . Bland annat har sambandet mellan kulturella aktiviteter och hälsa studerats.

– Den nya neurobiologin har lärt oss att kultur går in i hjärnan på ett annat sätt än det vanliga samtalet. Kulturella upplevelser adderar ett mervärde eftersom de ger emotionella kickar som inte passerar förnuftet, berättade Töres Theorell, professor vid Institutet för psykosocial medicin och Karolinska institutet. (Kulturrådets paneldiskussion om kultur och hälsa 15 juni 2010) Aktuell hjärnforskning visar att kulturaktiviteter ger positiva hälsoeffekter.

En ökad känsla av sammanhang och meningsfullhet har visat sig ha positiva effekter på medicinering och vårdbehov. För att inte tala om livsglädjen och livslusten. Exempelvis har musikterapi som integrerats i demensvården visat sig öka patienternas livskvalitet genom att minska depressioner, ångest och stress samt att inge en känsla av kompetens. I Norge är musikterapeuten ofta en del av vårdteamet.

Samtal kring konst minskar användandet av lugnande medel och cancerpatienter som sjunger i kör mår bättre. Måleri, bild och bildterapi påverkar hjärnans belöningssystem på ett positivt sätt. Dansterapi har sedan länge använts inom äldreomsorgen både i Sverige och internationellt. Ett forskningsprojekt visar hur dans förbättrar de sociala kontakterna på ett äldreboende. Dans kan också fungera som ett alternativt kommunikationssätt för personer med demenssjukdom